podminky - QUICK MAGAZÍN | TIŠTĚNÝ ČASOPIS | Aktuality | Zdraví | Trendy | Historie | Právo | Ekonomika | Politika | www.quick-magazin.cz

QUICK MAGAZÍN - LIVE VYSÍLÁNÍ
Aktuality     Zdraví     Trendy     Právo     Ekonomika     Politika     Gastronomie     Eshop     LIVE
Přejít na obsah

PODMÍNKY  PROVOZOVÁNÍ
INTERNETOVÝCH STRÁNEK
"QUICK MAGAZÍN®"

Oznamujeme, že jste vstoupili na internetové stránky quick-magazin.cz (nebo též: quickmagazin.cz, live.quickmagazin.cz, live.quick-magazin.cz) provozované společností KOUDELKA PARTNERS s.r.o. (dále též "Poskytovatel).

 

 
Informace či názory, které uvádíme na našich internetových stránkách, nejsou jakoukoliv odbornou radou a nelze je použít v konkrétní právní (či jiné) věci.
 
 
Obsah předmětných internetových stránek nezakládá nabídku na uzavření jakékoliv smlouvy.
 


 
Obsah webových stránek je průběžně aktualizován o celospolečenské informace (dále též "Služby").
 


 
Uživatel (dále též „Čtenář“) předmětných webových stránek je povinen seznámit se s podmínkami provozování stránek a jejich obsahem před započetím užívání stránek.
 


 
Čtenář může využívat předmětný web pouze při dodržování těchto podmínek a právních předpisů.
 


 
Čtenář vysloví souhlas s těmito podmínkami provozování webu, a to okamžikem započetí používání volně přístupného obsahu stránek.
 


 
Poskytovatel umožňuje Čtenáři užívat Služby poskytované na předmětných stránkách bezúplatně.
 


 
Poskytovatel může bez předchozího sdělení Uživateli či jeho souhlasu změnit poskytování Služby či podmínky provozování předmětného webu.
 


 
Poskytovatel má právo omezit, přerušit či zastavit poskytování Služby, a to z jakýchkoliv důvodů (i bez udání důvodu).
 


 
Poskytovatel může vkládat na web reklamu dle právních předpisů.
 


 
Bezúplatné služby jsou časově neomezené (po dobu provozování webu).

 


 
Čtenář bere na vědomí a souhlasí s tím, že všechny informace z celospolečenského dění zpřístupňované na předmětném webu nejsou nikterak závazné a mají pouze informativní charakter (nejsou též doporučením ani nabídkou).

 


 
Čtenář bere na vědomí a souhlasí s tím, že užívá předmětné webové stránky na vlastní riziko a odpovědnost.

 


 
Poskytovatel neodpovídá a neposkytuje Čtenáři žádnou záruku za nepřetržité (bezvadné) fungování webových stránek (včetně webových odkazů na další stránky), jejich dostupnost, rychlost připojení, ani za to, že budou jakkoliv vhodné pro Čtenářem zamýšlený účel.

 


 
Čtenář bere na vědomí, že Poskytovatel neodpovídá především za vady Služby, či jiné škody nebo jiné újmy, způsobené přímo či nepřímo, a to zejména při nesprávném využití výsledků získaných pomocí Služby, neúplností, nesprávností, či neaktuálnosti informací zpřístupněných na předmětném webu.
 


 
Čtenář bere na vědomí, že Poskytovatel neodpovídá za vady či škody způsobené, a to přerušením, omezením nebo zastavením poskytování Služby Uživateli těchto webových stránek, zásahem třetích osob nebo okolnostmi vylučujícími odpovědnost, nemožností Uživatele připojit se k internetovým stránkám, poruchou na zařízení třetích osob či jinou neodvratitelnou událostí nemající původ v poskytování Služby nebo příčinami, které nevyplývají z poskytování Služby, ani nejsou Poskytovatelem nikterak zaviněny.
 


 
Předmětné internetové stránky obsahují internetové odkazy (tzv. linky) na internetové stránky třetích stran. Tyto odkazy nikterak nepodléhají jakékoliv kontrole Poskytovatele a Poskytovatel není odpovědný za jejich správnost, přesnost nebo obsah, a to včetně obsahu stránky odkazované z linkované stránky. Uvedení jakéhokoliv internetového odkazu na předmětném webu neznamená, že Poskytovatel je v jakémkoliv spojení s odkazovou stránkou či jejími vlastníkem (provozovatelem).
 


 
Odpovědnost za škodu ze strany Poskytovatele při poskytování předmětné Služby podle těchto podmínek není dána a Poskytovatel nehradí žádné škody.
 


 
Poskytovatel může jednostranně změnit, a to zcela či pouze zčásti, podmínky provozování tohoto webu (nové podmínky, včetně upozornění na ně, se zveřejní transparentně na tomto webu, a to bez zbytečného odkladu).
 


 
Tyto podmínky provozování předmětného webu jsou platné a účinné dnem zveřejnění, tj. 1. ledna 2022.DODATEK:

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy o poskytování služeb je podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, příslušná Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou uvedeny na webových stránkách www.coi.cz
Našli jste v publikovaném článku, nebo ve videopříspěvku odbornou chybu? Nebo se domníváte, že zveřejněná informace má jiné pochybení?
Dejte nám, prosím, vědět např. ZDE
Děkujeme!
REDAKCE  QUICK MAGAZÍN®
Návrat na obsah